อบรม Smart Classroom มทร.กรุงเทพ

SMART CLASSROOM เพื่อการเรียนการสอน

บริษัท คอมเซิร์ฟ สยาม จำกัด ร่วมกับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้จัดโครงการอบรมการใช้ Smart Classroom เพื่อการเรียนการสอน โดยในงานมี ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายการโครงการฯ และ ดร.สุกิจ นิตินัย รองอธิการบดีฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Smart Classroom เพื่อการเรียนการสอนนี้ จัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้เรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือการเรียนการสอนในห้องเรียน Smart Classroom และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีควบคู่กับการเรียนการสอนในปัจจุบันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอน และยังได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้แก่คณาจารย์เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี Smartboard , Smart Podium และ การบันทึก VDO การเรียนการสอนอัตโนมัติผ่านเทคโนโลยี Mediasite เป็นต้น การฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 ก.ค. 58 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ