ผ่านการอบรมหลักสูตร Internal Audit for ISO9001:2015 Training Course และได้รับใบประกาศนียบัตร

ผ่านการอบรมหลักสูตร Internal Audit for ISO9001

บริษัท คอมเซิร์ฟ สยาม จำกัด ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Internal Audit for ISO9001:2015 Training Course และได้รับใบประกาศนียบัตรเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 โดยมีบริษัท Q-ISO Consultant จำกัด เป็นผู้อบรม ณ ห้องประชุมขุมทรัพย์