BlueDoc : ระบบบริหารสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

ระบบบริหารสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

ระบบบริหารสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ บริหารงานเดินหนังสือของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน เริ่มตั้งแต่ การร่างหนังสือราชการ การรับ/ส่งทะเบียนหนังสือการเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลาย

เพราะเอกสารเป็นหลักฐานสำคัญของการทำธุรกิจ

สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เพื่อประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่าย

Web-based Application

ใช้งานผ่าน Browser ที่มีอยู่ ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม ใช้ได้ทุก OS

Openness through Web API

นำข้อมูลไปใช้งานร่วมกับระบบงานอื่นได้อย่างเต็มที่ผ่านทาง Web API

Flexible & Effective

บริหารงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูง ลดความซ้ำซ้อนจากการทำงาน

Notification and Tracking

แจ้งเตือนผ่าน Email หรือ Mobile Application การแจ้งเตือนผ่าน ChatBot

Save

ลดการใช้กระดาษและน้ำหมึกในการพิมพ์ ลดเวลาในการปฎิบัติงาน

Secured

รองรับการเข้ารหัสผ่าน Public Key Infrastructure (PKI)